Przesyłając nam swoje sugestie masz wpływ na wygląd i zawartość serwisu.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Type the characters you see in this picture. (verify using audio)
Type the characters you see in the picture above; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.

Dodaj ogłoszenie Zapytaj eksperta

Jesteś tutaj

Regulamin

REGULAMIN

świadczenia usług drogą elektroniczną


Każdy, od chwili rozpoczęcia korzystania z jakiejkolwiek Usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach serwisu www.StarsiRodzice.pl przez spółkę q-dam.net sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień.


I Postanowienia wstępne. Misja Portalu.


1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Portalu oraz Systemu Informatycznego. Regulamin stanowi również ogólne warunki umów sprzedaży zawieranych przez Usługodawcę z Użytkownikami w ramach Sklepu.

2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Każdy może zapoznać się nieodpłatnie z treścią Regulaminu. Każdy może wydrukować, utrwalać oraz zwielokrotniać dowolną techniką Regulamin, w celu zapoznania się z jego treścią oraz przechowywania. Z uwagi na fakt, że niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, zakazane jest wykorzystywanie Regulaminu w całości lub w części, jak również wszelkich jego opracowań, w jakikolwiek inny sposób niż dozwolony w Regulaminie w tym w szczególności w innych serwisach internetowych.

4. Korzystanie z Usług jest w pełni dobrowolne.

5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

6. Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu PDF). Regulamin został udostępniony w ramach Portalu, pod odnośnikiem – „Regulamin”. Na żądanie Użytkownika, Usługodawca prześle Użytkownikowi kopię Regulaminu w formacie PDF na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej Użytkownika.

7. Usługodawca może wydawać i stosować szczegółowe regulaminy dotyczące określonych Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę z wykorzystaniem Portalu.

8. Misją Portalu jest dostarczanie informacji na temat starzenia się społeczeństwa, szczególnie poprzez publikację materiałów dziennikarskich, komentarzy i innych form ekspresji.

9. Adresatami Portalu są dorosłe dzieci osób wchodzących w okres starzenia się, seniorzy, opiekunowie, osoby bliskie seniorów oraz wszyscy inni odbiorcy zainteresowani prezentowaną tematyką.

 

II Definicje pojęć.


1. W Regulaminie pojęcia pisane z wielkiej litery będą miały następujące znaczenie:

1.1. Dobre Rady Czytelników – oznacza przestrzeń publiczną udostępnioną i zarządzaną przez Usługodawcę w ramach Portalu, w tym forum internetowe, gdzie Użytkownicy mają możliwość ekspresji za pomocą udostępnionych im narzędzi informatycznych;

1.2. Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, z późniejszymi zmianami;

1.3. Konsument – oznacza konsumenta w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa w Polsce;

1.4. Konto Indywidualne – oznacza indywidualne konto Użytkownika założone w wyniku procedury Rejestracji;

1.5. Materiały – oznacza wszelkiego rodzaju dane i informacje wprowadzone przez Użytkownika do Systemu Informatycznego, z wykorzystaniem i w ramach funkcjonalności Portalu (tj. dane lub/i informacje przesłane Usługodawcy przez Użytkownika za pomocą formularzy elektronicznych zamieszczonych na Portalu), w szczególności Ogłoszenia, teksty, komentarze, wiadomości, etc.

1.6. Nabywca – Użytkownik zawierający umowę sprzedaży towarów z Usługodawcą w ramach Sklepu, zgodnie z procedurą i na zasadach określonych w Regulaminie i na Portalu.

1.7. Ogłoszenie – oznacza dane i informacje wprowadzone przez Użytkownika do Systemu Informatycznego, z wykorzystaniem funkcjonalności Portalu (tj. odpowiednich formularzy elektronicznych zamieszczonych na Portalu), składające się na propozycję świadczenia przez osoby fizyczne, osoby prawne lub/i jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, mające odpowiednie kwalifikacje, usług opieki nad osobami starszymi;

1.8. Portal – oznacza serwis internetowy funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny, stanowiący własność Usługodawcy, udostępniony w Internecie pod głównym adresem domenowym: www.StarsiRodzice.pl, wykorzystywany do świadczenia Usług oraz zawierania umów sprzedaży w ramach Sklepu;

1.9. Prawo Autorskie – oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z późniejszymi zmianami;

1.10. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin w jego najnowszej wersji, wraz z wszystkimi załącznikami, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę;

1.11. Rejestracja – oznacza procedurę założenia przez Użytkownika Konta Indywidualnego obejmującego podanie danych osobowych Użytkownika, szczegółowo opisaną w Regulaminie;

1.12. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę w ramach Portalu;

1.13. System Informatyczny – oznacza system teleinformatyczny Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usług oraz zawierania umów sprzedaży w ramach Sklepu, obejmujący w szczególności sprzęt komputerowy, serwery, urządzenia peryferyjne, strukturę oraz oprawę graficzną Portalu, bazy danych i oprogramowanie;

1.14. Treść Portalu – oznacza wszelkiego rodzaju dane i informacje dostarczone przez Usługodawcę i prezentowane przez niego w ramach Portalu, w tym materiały informacyjne Usługodawcy, materiały edukacyjne, elementy graficzne, znaki towarowe (logo) Usługodawcy, wzory dokumentów, programy komputerowe, bez względu na formę zapisów i prezentacji takich danych i informacji (np. tekst, zdjęcia, grafika, materiały multimedialne etc.). W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości przyjmuje się, iż Materiały nigdy nie będą uważane za Treść Portalu;

1.15. Umowa Ogłoszenie - oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Usługi Ogłoszenie, zawartą na zasadach opisanych w Regulaminie;

1.16. Umowa Zarejestrowanego Użytkownika vel. Umowa ZU – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Usług ZU, zawartą na zasadach opisanych w Regulaminie;

1.17. Umowa WWW – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Usługi WWW, zawartą na zasadach opisanych w Regulaminie;

1.18. Usługa Ogłoszenie – oznacza usługę lub grupę usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego i Portalu, w zakresie i na zasadach opisanych w Regulaminie. Usługa Ogłoszenie jest świadczona odpłatnie.

1.19. Usługa vel. Usługi – Usługa WWW, Usługa ZU oraz Usługa Ogłoszenie łącznie.

1.20. Usługa WWW – oznacza usługę lub grupę usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego i Portalu, w zakresie i na zasadach opisanych w Regulaminie. Usługa WWW jest świadczona nieodpłatnie.

1.21. Usługa Zarejestrowanego Użytkownika vel. Usługa ZU – oznacza usługę lub grupę usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego i Portalu, w zakresie i na zasadach opisanych w Regulaminie. Usługa ZU jest świadczona nieodpłatnie.

1.22. Usługodawca – oznacza spółkę działającą pod firmą „q-dam.net Sp. z o.o” z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Dobrego Pasterza 48/11, 31-416 Kraków), na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000404112, posiadającą NIP: 6772365822 oraz REGON: 122460081, adres poczty elektronicznej: sekretariat@q-dam.net, oraz serwis internetowy www.q-dam.net

1.23. Ustawa o ochronie danych osobowych – oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami;

1.24. Ustawa PWP – oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, z późniejszymi zmianami;

1.25. Ustawa ZNK – oznacza ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z późniejszymi zmianami;

1.26. Użytkownik – oznacza każdą osobę (każdy podmiot) korzystającą z Usługi WWW, Usługi ZU lub/i Usługi Ogłoszenie. Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

1.27. Użytkownik Zarejestrowany - oznacza Użytkownika, który założył w ramach Portalu Konto Indywidualne w procedurze Rejestracji a konto te nie zostało usunięte.

 

III Zakres i rodzaj Usług.


1. W oparciu o Regulamin, Usługodawca świadczy w ramach Portalu w szczególności następujące Usługi:

1.1. Usługę WWW – usługa polegająca na udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika danych i informacji umieszczonych na powszechnie dostępnych stronach Portalu, poprzez wyświetlanie podstron Portalu (tj. Usługa WWW obejmuje możliwość przeglądania powszechnie dostępnych podstron Portalu, dostęp do których nie wymaga założenia Konta Indywidualnego i zalogowania się do Portalu) a w tym w szczególności:

1.1.1. możliwość przeglądania Treści Portalu oraz Materiałów;

1.1.2. możliwość korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych Portalu;

1.1.3. możliwość zawarcia Umowy Ogłoszenie oraz Umowy ZA;

1.1.4. możliwość zawierania umów sprzedaży towarów w ramach Sklepu;

na warunkach opisanych na Portalu, w tym w niniejszym Regulaminie.

1.2. Usługę Zarejestrowanego Użytkownika – zespół usług, świadczonych na rzecz Użytkowników Zarejestrowanych, polegających na udostępnieniu Użytkownikowi Zarejestrowanemu zasobów Systemu Informatycznego w celu korzystania z Portalu w postaci:

1.2.1. możliwości korzystania z funkcjonalności Konta Indywidualnego;

na warunkach opisanych na Portalu, w tym w niniejszym Regulaminie;

1.3. Usługę Ogłoszenie – usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi zasobów Systemu Informatycznego w celu korzystania z Portalu w postaci:

1.3.1. możliwości wprowadzania do Systemu Informatycznego i zamieszczania na Portalu Ogłoszeń;

1.3.2. możliwości uzyskania priorytetu dla Ogłoszeń umieszczanych na Portalu w ramach mechanizmu wyszukiwawczego Portalu;

na warunkach opisanych na Portalu, w tym w niniejszym Regulaminie.

2. Usługodawca uprawniony jest do zmiany zakresu Usług oraz wprowadzenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną bez zgody Użytkownika.

3. Usługodawca uprawniony jest do usunięcia, czasowego wyłączenia lub ograniczenia funkcjonalności Portalu (np. wyłączenia dostępu do Portalu, wyłączenia, zmiany lub ograniczenia funkcjonalności Portalu, wprowadzenia lub modyfikacji narzędzi wyszukiwawczych udostępnionych w Portalu, zmiany wyglądu Portalu etc.), w tym Usług, bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników.

4. W oparciu o Regulamin Usługodawca umożliwia Użytkownikom zawieranie z Usługodawcą umów sprzedaży na warunkach opisanych na Portalu, w tym w niniejszym Regulaminie.

 

IV Zawarcie i rozwiązanie Umowy WWW.


1. Umowa WWW zostaje zawarta z chwilą wejścia przez Użytkownika na którąkolwiek z podstron Portalu, czy to poprzez wpisanie przez Użytkownika w oknie przeglądarki adresu URL którejkolwiek z podstron Portalu, czy też poprzez skorzystanie przez Użytkownika z przekierowania (hiperłącza) prowadzącego do którejkolwiek z podstron Portalu (bez względu na fakt, czy dana podstrona została w całości, prawidłowo wyświetlona w przeglądarce Użytkownika), niezależnie od tego, skąd pochodzi dane przekierowanie.

2. Umowa WWW zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia przez Użytkownika Portalu lub choćby chwilowego zaprzestania świadczenia Usługi WWW przez Usługodawcę. Jednakże, w przypadku Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji, Umowa WWW zostaje rozwiązana dopiero z chwilą usunięcia Konta Indywidualnego.

3. Usługa WWW świadczona jest bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat przez Użytkowników na rzecz Usługodawcy.

 

V Zawarcie i rozwiązanie Umowy Zarejestrowanego Użytkownika.


1. Umowa ZU zostaje zawarta z chwilą założenia przez Użytkownika Konta Indywidualnego w procedurze Rejestracji. Pkt. 7.4. Regulaminu poniżej stosuje się odpowiednio.

2. Każdorazowo Umowa ZU zostaje rozwiązana z chwilą usunięcia Konta Indywidualnego.

3. Usługa ZU świadczona jest bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat przez Użytkowników na rzecz Usługodawcy.

4. Z Usług ZU mogą korzystać jedynie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji i założyli Konto Indywidualne w ramach Portalu oraz których Konto Indywidualne nie zostało usunięte.

 

VI Zawarcie i rozwiązanie Umowy Ogłoszenie. Płatność.


1. Umowa ZU zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Użytkownika odpowiedniego oświadczenia woli za pomocą mechanizmów informatycznych Portalu. Pkt. 7.4. Regulaminu poniżej stosuje się odpowiednio.

2. Ogłoszenie zostaje zamieszczone na Portalu po dokonaniu przez Użytkownika płatności, na warunkach opisanych na Portalu, w tym w niniejszym Regulaminie.

3. Umowa Ogłoszenie zostaje rozwiązana z chwilą zakończenia eksponowania Ogłoszenia na Portalu.

4. Użytkownik może dokonać płatności z tytułu Umowy Ogłoszenie na jeden z niżej wskazanych sposobów, zgodnie z jego wyborem:

4.1. Płatność kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,

4.2. Płatność za pomocą systemu płatności ePrzelew - Płacę z Inteligo, eurobank płatności online, Płać z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. bezpośrednio po zawarciu Umowy Ogłoszenia, za pomocą mechanizmów informatycznych oraz zgodnie z instrukcjami zawartymi na Portalu. Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz ePrzelewem obsługiwane są przez eCard S.A.

5. Każdorazowo, w terminie do trzech dni od dnia otrzymania płatności, Usługodawca wystawi na wniosek użytkownikowa fakturę VAT, przy wykorzystaniu danych Użytkownika podanych w ramach procedury zawierania Umowy Ogłoszenia.

6. Usługa Ogłoszenie świadczona jest za opłatą. Szczegółowy zakres Usługi Ogłoszenie, w tym czas eksponowania Ogłoszenia na Portalu, oraz Cennik określony został w Załączniku nr 1 do Regulaminu oraz na Portalu.

 

VII Rejestracja i założenie Konta Indywidualnego.


1. Użytkownik może dokonać Rejestracji, poprzez utworzenie Konta Indywidualnego oraz przekazanie danych dotyczących Użytkownika.

2. Przekazując dane w ramach Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych na potrzeby prowadzenia Konta Indywidualnego, wykonywania Umowy WWW oraz Umowy ZU, jak również – w razie złożenia zamówienia – umowy sprzedaży.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo zmiany danych podanych w ramach Rejestracji. Użytkownik może również usunąć Konto Indywidualne.

4. Osoba fizyczna dokonująca Rejestracji w imieniu innego podmiotu np. osoby prawnej (np. spółki, stowarzyszenia) lub innej jednostki organizacyjnej (tj. podająca  podczas Rejestracji dane takiego podmiotu, na rzecz którego dokonuje Rejestracji)  poprzez podjęcie takiej Rejestracji oświadcza, iż jest uprawniona do reprezentowania danego podmiotu  przy Rejestracji (np. działa jako organ spółki lub uzyskała stosowne upoważnienie od danego podmiotu).

 

VIII Materiały Użytkowników.


1. W ramach Usługi ZA oraz Usługi Ogłoszenie Użytkownik może przesyłać Usługodawcy Materiały, przy wykorzystaniu formularzy elektronicznych udostępnionych w Portalu. Materiały dotyczyć mogą wyłącznie kwestii związanych z działalnością Portalu. Użytkownik uprawniony jest do wykorzystania formularzy elektronicznych zamieszczonych w ramach Portalu wyłącznie do przesyłania Materiałów w sprawach, dla jakich przeznaczony został dany formularz elektroniczny.

2. Prezentowane w Portalu Materiały, w szczególności Ogłoszenia, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii Ogłoszenia, które zostanie zamieszczone w niewłaściwej kategorii. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niepoinformowania Użytkownika o wykonaniu powyższej czynności.

 

IX Treść Portalu.


1. Treść Portalu, w tym zamieszczone przez Usługodawcę w Portalu treści informacyjne, artykuły, broszury, cenniki, komentarze, wpisy, filmy, nagrania dźwiękowe, pliki multimedialne etc. służą wyłącznie celom informacyjnym.

2. Informacje publikowane w Portalu nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treść Portalu nie może być traktowana jako specjalistyczne porady medyczne, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie mogą one zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego doradztwa medycznego. Przed zastosowaniem jakichkolwiek leków oraz przed rozpoczęciem leczenia bądź terapii, należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem, który jako jedyny jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia. Użytkownik w żadnym wypadku nie powinien lekceważyć znaczenia specjalistycznej konsultacji medycznej oraz nie powinien zwlekać z jej uzyskaniem.

3. Umieszczenie w Portalu informacji na temat określonych produktów, badań, zabiegów, lekarzy lub opinii oraz wszelkich innych danych nie stanowi ich reklamy czy rekomendacji przez Usługodawcę. Użytkownik kierując się informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Portalu działa wyłącznie na własną odpowiedzialność. W szczególności brak ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego leku lub kombinacji leków nie może być poczytywany przez Użytkownika jako wskazanie, że taki lek lub kombinacja leków jest bezpieczna, skuteczna lub właściwa dla Użytkownika lub innych osób. Zawsze należy zapoznać się z całym opisem leku umieszczonym na opakowaniu lub w dołączonej do leku ulotce, aby w pełni zrozumieć jego działanie, zastosowania oraz efekty uboczne.

4. Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do decydowania o funkcjonalności, przeznaczeniu, tematyce, zakresie działalności Portalu. Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do decydowania o Treści Portalu (zawartości, charakterze itp.), a także do dowolnego zamieszczania, zmieniania lub usuwania poszczególnych elementów Treści Portalu (np. wprowadzania nowych artykułów, elementów graficznych itp.). W szczególności w Portalu mogą znajdować się linki do zewnętrznych stron internetowych.

5. Usługodawca może zdecydować, aby linki do wybranych stron były głównymi pozycjami na liście wyników wyszukiwania dla określonych fraz. Ponadto Usługodawca może wyrazić zgodę na prezentowanie przez reklamodawców reklam i treści sponsorowanych jako rezultatów wyszukiwania określonych haseł. Usługodawca nie promuje treści zamieszczonych na stronach internetowych osób trzecich, Usługodawca nie bierze również odpowiedzialności za zawartość zlinkowanych stron internetowych, stron znajdujących się w obrębie Portalu, stron osób trzecich będących wynikiem wyszukiwania oraz reklam osób trzecich, i nie formułuje żadnych oświadczeń dotyczących ich zawartości czy dokładności. Użytkownik korzysta ze stron zewnętrznych na własne ryzyko, zgodnie z warunkami korzystania z tych stron.

 

X Odpowiedzialność Usługodawcy.


1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Materiałów zamieszczanych na stronach Portalu.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika w treści Materiałów, w szczególności Ogłoszenia, nieprawdziwych czy niepełnych danych. Usługodawca, w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, nie daje gwarancji przydatności Materiałów do określonego celu lub zastosowania. W szczególności Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń i gwarancji w odniesieniu do dokładności, rzetelności, kompletności, stosowności i aktualności Materiałów.

3. Usługodawca dołoży należytej staranności w celu zweryfikowania wiarygodności i prawdziwości wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w ramach Portalu (Treści Portalu). Usługodawca nie zapewnia oraz nie udziela gwarancji, iż przedstawione informacje są prawdziwe, kompletne, aktualne i przydatne dla Użytkownika.

4. Usługodawca nie odpowiada za brak dostępu do Portalu spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu Użytkownika.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania przez Użytkownika z narzędzi udostępnianych przez Usługodawcę w ramach Konta Indywidualnego, służących zapisywaniu i przechowywaniu przez Użytkownika Materiałów, w tym - za szkody wynikające z wykorzystania tych narzędzi przez osoby trzecie.

 

XI Podstawowe obowiązki Użytkownika. Uprawnienia Usługodawcy.
 

1. W związku z korzystaniem z Usługi WWW, Usługi ZU lub/i Usługi Ogłoszenie, każdy z Użytkowników zobowiązany jest do:

1.1. przestrzegania wszelkich postanowień Regulaminu;

1.2. przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet (tzw. net-etykiety);

1.3. niewykorzystywania Portalu bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakiejkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, net-etykietą lub naruszających prawa osób trzecich;

1.4. nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu Informatycznego lub systemów komputerowych osób trzecich.

2. W związku ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług, Użytkownik nie może rozpowszechniać treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszającym prawa osób trzecich lub naruszających obowiązki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik nie może wprowadzać do Systemu Informatycznego, w szczególności przesyłać za pomocą formularzy elektronicznych zamieszczonych na Portalu, jakichkolwiek Materiałów:

2.1. naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, powszechnie uznane zwyczaje lub normy postępowania,

2.2. naruszających lub mogących naruszyć prawa innych osób, a w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, prawa do wizerunku lub inne dobra osobiste innych osób, w tym innych Użytkowników,

2.3. naruszających lub mogących naruszyć prawa do znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub jakichkolwiek innych chronionych oznaczeń pochodzenia towarów lub usług,

2.4. stanowiących oprogramowanie komputerowe lub informacje (pliki, linie kodu źródłowego itp.) mogące służyć do zatrzymania lub utrudnienia pracy Systemu Informatycznego, bezprawnego uzyskania dostępu do Systemu Informatycznego w zakresie nieprzeznaczonym dla Użytkownika, zakłócenia pracy systemów informatycznych lub uniemożliwia przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych w systemach informatycznych, bezprawnego niszczenia danych (w tym wszelkiego rodzaju wirusy, „konie trojańskie”).

3. Niedopuszczalne jest w szczególności:

3.1. zamieszczanie materiałów, które są materiałami nielegalnymi, obscenicznymi, oszczerczymi, napastliwymi, obraźliwymi, zniesławiającymi, kompromitującymi;

3.2. zamieszczanie reklam bądź innych materiałów związanych z pozyskiwaniem klientów;

3.3. przerywanie normalnego toku dyskusji lub zamieszczanie komentarzy niezwiązanych z danym wątkiem w ramach Dobrych Porad Czytelników, chyba że zostało wyraźnie zaznaczone, że dyskusja jest dyskusją otwartą;

3.4. zamieszczanie tzw. "listów-łańcuszków" lub tworzenie piramid finansowych;

3.5. podszywanie się pod inne osoby;

3.6. zamieszczania tego samego komentarza więcej niż jeden raz lub zamieszczanie wiadomości typu spam;

3.7. podejmowanie innych działań, które ograniczają lub uniemożliwiają jakiejkolwiek osobie trzeciej swobodne korzystanie z Portalu, bądź które, w ocenie Usługodawcy, narażają Usługodawcę lub któregokolwiek z Użytkowników lub dostawców Materiałów na jakąkolwiek szkodę lub wiążą się z jakimikolwiek zobowiązaniami.

4. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie wszelkich uzasadnionych środków, które zapewnią bezpieczeństwo posiadanych haseł i kont przed dostępem osób nieuprawnionych. Użytkownik jest odpowiedzialny za kontrolowanie dostępności i wykorzystania kodów aktywacyjnych i haseł; udzielanie uprawnień, monitorowanie i kontrolowanie dostępu oraz sposobu korzystania z haseł i kont w Portalu; niezwłoczne informowanie Usługodawcy o każdej potrzebie dezaktywowania hasła.

5.Niezależnie od powyższego, Usługodawca jest uprawniony do:

5.1. zapisywania dyskusji prowadzonych w ramach Dobrych Porad Czytelników;

5.2.zbadania zarzutu, że Materiały naruszają Regulamin;

5.3. usuwania wszelkich Materiałów z Portalu, niezależnie od tego czy naruszono zasady określone w niniejszym Regulaminie; w przypadku usunięcia Ogłoszenia z uwagi na jego niezgodność z Regulaminem, Użytkownikowi nie należy się zwrot opłaty;

5.4. podjęcia wszelkich działań, które uzna za stosowne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników Portalu.

6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Usługodawca może w trybie natychmiastowym, bez powiadomienia Użytkownika, usunąć Materiały naruszające oraz – wedle swego wyboru – zastosować jedną z poniższych sankcji:

6.1. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia;

6.2. udzielić Użytkownikowi nagany;

6.3. zablokować Konto Indywidualne danego Użytkownika na czas określony, w odniesieniu do całości lub części funkcjonalności;

6.4. usunąć Konto Indywidualne danego Użytkownika i tym samym rozwiązać Umowę WWW oraz Umowę ZU.

 

XII Własność intelektualna.

 
1. Usługodawca informuje, iż przysługują mu prawa do dóbr niematerialnych w postaci projektu graficznego Portalu, elementów graficznych Portalu, struktury Portalu, a także wszelkich oznaczeń przedsiębiorstwa i znaków towarowych Usługodawcy wykorzystywanych w ramach Portalu, a dobra te chronione są odpowiednio przepisami Prawa Autorskiego, Ustawy ZNK oraz Ustawy PWP, prawa Unii Europejskiej oraz wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi.

2. Usługodawca informuje, iż poszczególne elementy Treści Portalu, w tym artykuły, publikacje, broszury, zdjęcia, prezentacje multimedialne, filmy, programy komputerowe stanowią utwory w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego. Jeżeli inaczej nie zastrzeżono w związku z udostępnieniem danego elementu Treści Portalu, Usługodawca jest uprawniony z majątkowych praw autorskich do Treści Portalu lub uzyskał stosowaną licencję, pozwalająca na wykorzystanie takich elementów w ramach Portalu.

3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Treści Portalu stanowiących utwory wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku prywatnego wyznaczonego przepisami Prawa Autorskiego. Zasady korzystania z programów komputerowych ewentualnie udostępnionych przez Usługodawcę w ramach Portalu określa każdorazowo licencja znajdująca zastosowanie do danego programu komputerowego lub/i przepisy Prawa Autorskiego.

4. Jakiekolwiek korzystanie z Treści Portalu wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy. W szczególności rozpowszechnianie elementów Treści Portalu (np. zdjęć, filmów, broszur, tekstów zamieszczonych przez Usługodawcę) w ramach innych serwisów internetowych, w publikacjach drukowanych, książkach, prezentacjach multimedialnych oraz innych mediach elektronicznych, a także rozporządzanie lub korzystanie z opracowań (przeróbek, adaptacji, modyfikacji) takich elementów treści Portalu wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmiennej regulacji zasad korzystania z poszczególnych elementów Treści Portalu (np. poprzez udostępnienie określonych elementów Treści Portalu, w szczególności materiałów dedykacyjnych, publikacji, artykułów w oparciu o stosowną umowę licencji).

6. W przypadku, gdy Materiały (w jakiejkolwiek części) stanowiłby utwór chroniony Prawem Autorskim lub/i inny przedmiot praw własności intelektualnej, poprzez przesłanie Materiałów, Użytkownik zapewnia, iż przysługuje mu całość praw do Materiałów, w tym całość majątkowych praw autorskich, a wykorzystanie Materiałów przez Usługodawcę nie będzie naruszać jakichkolwiek osobistych lub majątkowych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, dóbr osobistych, prawa do wizerunku, tajemnicy przedsiębiorstwa lub praw własności przemysłowej.

7. W przypadku, gdy Materiały (w jakiejkolwiek części) stanowiłby utwór chroniony Prawem Autorskim, z chwilą przesłania Usługodawcy Materiałów przez Użytkownika, z wykorzystaniem funkcjonalności Portalu, Użytkownik upoważnia Usługodawcę do korzystania z Materiałów w zakresie pól eksploatacji opisanych w art. 50 Prawa Autorskiego (w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu, publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym).

8. W przypadku, gdyby Materiały obejmowały dobra chronione innymi prawami własności intelektualnej, w tym tajemnicę przedsiębiorstwa lub wizerunek, Użytkownik upoważnia Usługodawcę do korzystania z tego rodzaju dóbr własności intelektualnej. Powyższe upoważnienia udzielone zostają z chwilą przesłania danych Materiałów Usługodawcy.

9. Upoważnienia udzielone na podstawie postanowień powyższych pkt. 12.6. – 12.8. zostają udzielone na czas nieoznaczony, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat z tytułu udzielenia stosownych upoważnień oraz korzystania z dóbr własności intelektualnej, w tym utworów przesłanych w ramach Materiałów.

 

XIII Warunki techniczne.


1. Korzystanie z Usług możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatyczny spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

1.1. posiadanie dostępu do Internetu;

1.2. aktywna skrzynka e-mail

1.3. przeglądarka zasobów internetowych umożliwiająca wyświetlanie stron WWW.

 

XIV Sklep internetowy StarsiRodzice.pl


1. Postanowienia ogólne:

1.1. Usługodawca w ramach Portalu prowadzi Sklep. W Sklepie prezentowane są towary.

1.2. Prezentowanie w Sklepie towarów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert przez Nabywców.

1.3. Wszystkie podane w Sklepie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego poinformowania o tym Nabywcy. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

1.4. Towary znajdujące się w Sklepie mogą być objęte gwarancją ich producenta.

1.5 Zamówienia w Sklepie mogą składać wyłącznie Użytkownicy. Osoba fizyczna składająca zamówienie w imieniu innego podmiotu np. osoby prawnej (np. spółki, stowarzyszenia) lub innej jednostki organizacyjnej (tj. podająca dane takiego podmiotu, w imieniu którego zawiera umowę sprzedaży) poprzez jego złożenie oświadcza, iż jest uprawniona do reprezentowania danego podmiotu przy zawarciu umowy sprzedaży (np. działa jako organ spółki lub uzyskała stosowne upoważnienie od danego podmiotu).

2. Składanie zamówień:

2.1. Zamówienia towaru w Sklepie można składać za pomocą narzędzi informatycznych udostępnionych Użytkownikowi w ramach funkcjonalności Portalu. Nabywca składając zamówienie, składa Usługodawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów.

2.2. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

2.3. Usługodawca przyjmie ofertę Nabywcy jeżeli towary zamówione przez Nabywcę są dostępne.

2.4. Przyjęcie oferty nastąpi przez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres podany przez Nabywcę lub poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu,

2.5. W takiej sytuacji, zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania oferty od Nabywcy.

2.6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty email lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

2.7. W przypadku, w którym nie jest możliwe zrealizowanie całości zamówienia lub nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia w terminie 30 dni od złożenia przez Nabywcę oferty, Usługodawca potwierdzi otrzymanie oferty Nabywcy i poinformuje Nabywcę o braku możliwości realizacji lub pełnej realizacji zamówienia. W takiej sytuacji, Nabywca i Usługodawca ustalą sposób realizacji zamówienia (np. jego częściową realizację, wydłużenie czasu oczekiwania na realizację) lub uzgodnią jego anulowanie.

2.8. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej i pobiera opłatę w wysokości 15 zł

2.9. W przypadku zamówienia większego niż 500 zł Sklep nie pobiera opłaty za wysyłkę.

2.10. Nabywca może dokonać zmiany lub anulować zamówienie wyłącznie do momentu jego przyjęcia lub potwierdzenia przez Usługodawcę.

2.11. Sklep przyjmuje zamówienia 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Zamówienia są realizowane w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku (poza dniami wolnymi od pracy w Polsce) w godzinach od 10.00 do 18.00.

2.12. Termin na realizację zamówienia zaczyna biec od daty przyjęcia przez Usługodawcę oferty Nabywcy

2.13. Nabywca może dokonać płatności za zamówiony towar na jeden z niżej wskazanych sposobów, zgodnie z wyborem w chwili składania zamówienia:

2.13.1. Płatność kartą płatniczą- Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,

2.13.2. Płatność za pomocą systemu płatności ePrzelew - Płacę z Inteligo, eurobank płatności online, Płać z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. bezpośrednio po zawarciu Umowy Ogłoszenia, za pomocą mechanizmów informatycznych oraz zgodnie z instrukcjami zawartymi na Portalu. Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz ePrzelewem obsługiwane są przez eCard S.A.

2.14. Usługodawca wystawi Nabywcy fakturę VAT, przy wykorzystaniu danych Użytkownika podanych w ramach procedury składania zamówienia. Faktura VAT zostanie przesłana do Nabywcy wraz z zakupionym towarem.

3. Odstąpienie od umowy sprzedaży:

3.1. Nabywca będący Konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru (zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3.2. Odstępując od umowy sprzedaży, Nabywca powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu oraz dokonać zwrotu towaru. Wzór oświadczenia o zwrocie znajduje się w przesyłce, którą został dostarczony towar. Zwrot towaru powinien nastąpić najpóźniej w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

3.3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

3.4. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

3.5. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 3.1 i 3.2 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

3.6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w st. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

 

XV Reklamacje.


1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących Umowy WWW, Umowy ZU, Umowy Ogłoszenie oraz umowy sprzedaży. Szczegółowe zasady reklamacji przy umowie sprzedaży zostały uregulowane w pkt. 15.7. – 15.11. poniżej.

2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i doręczona Usługodawcy listownie na adres: ul. Dobrego Pasterza 48/11, 31-416 Kraków.

3. Użytkownik składający reklamację powinien w niej wskazać:

3.1. Imię i nazwisko;

3.2. Adres do doręczeń i adres poczty elektronicznej (do korespondencji, w tym do przekazania odpowiedzi na reklamację);

3.3. Dowód zakupu (oraz powinna załączyć oryginał dowodu zakupu, np. fakturę VAT);

3.4. Opis przedmiotu reklamacji;

3.5. Żądania reklamacji (jakiego zachowania ze strony Sklepu oczekuje składający reklamację);

3.6. Jeżeli reklamujący żąda zwrotu pieniędzy, dane niezbędne do dokonania takiego zwrotu na wypadek pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

4. Reklamacja nie zawierająca danych, o których mowa w punkcie poprzedzającym, nie będzie rozpatrywana przez Usługodawcę.

5. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływania do Usługodawcy, ale nie później niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni licząc od dnia wpłynięcia reklamacji do Usługodawcy.

6. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi. Odpowiedź przesłana zostanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika albo adres do doręczeń Użytkownika wskazany w treści reklamacji.

7. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Nabywca może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) lub – jeżeli jest konsumentem – z uprawnień przysługujących mu z tytułu niezgodności towaru z umową (zgodnie z ustawą z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

8. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży Nabywca-Konsument może zgłosić Usługodawcy tę niezgodność. Uprawnienie do zgłoszenia niezgodności towaru z umową przysługuje w ciągu 2 (słownie: dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Usługodawcy o niezgodności w ciągu 2 (słownie: dwóch) miesięcy od jej wykrycia. W takim przypadku Nabywca powinien odesłać towar przesyłką pocztową na adres Usługodawcy. Usługodawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

9. W przypadku Nabywców niebędących Konsumentami, wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów.

10. Uprawnienia gwarancyjne określone są w dokumentach gwarancyjnych, towarzyszących dostarczanym towarom.

11. Z uwagi na regulacje firm przewozowych oraz pocztowe, reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które powstały podczas transportu, mogą być rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacyjnego w momencie odbioru przesyłki. W takiej sytuacji Nabywca powinien również niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałych uszkodzeniach.

 

XVI Dane osobowe. Środki bezpieczeństwa.


1. Przetwarzając dane, w tym dane osobowe, Usługodawca przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych, oraz praw Użytkowników.

2. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych odnośnie Użytkowników, będących osobami fizycznymi, oraz danych osobowych osób fizycznych działających w imieniu Użytkowników (jeżeli takie byłby wprowadzane do Portalu).

3. Usługodawca przetwarza dane osobowe, o których mowa w punkcie powyżej, na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Usługodawca przetwarzał będzie powyższe dane wyłącznie w zakresie niezbędnym w celu zawarcia, ewentualnej zmiany, rozwiązania i realizacji Umowy WWW, Umowy ZU, Umowy Ogłoszenie oraz umowy sprzedaży towarów zawartej w ramach Sklepu, jak również rozliczenia płatności z tego tytułu.

5. Na przetwarzanie powyższych danych osobowych w innych celach, w tym w szczególności w celach marketingowych, Usługodawca uzyska oddzielną zgodę za pomocą mechanizmów informatycznych Portalu.

6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Usługodawca może powierzyć przetwarzanie powyższych danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu w całości lub części. Podmiot działający na zlecenie Usługodawcy w takim zakresie, zostanie wskazany w klauzuli zgody na przetwarzanie określonych danych osobowych, udostępnianej do akceptacji za pomocą mechanizmów informatycznych Portalu.

7. Podanie danych przez ww. osoby jest dobrowolne, a ponadto osobom tym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie powyższych danych jest jednak niezbędne do korzystania z Usługi ZU, Usługi Ogłoszenie oraz zawierania umów sprzedaży towarów w ramach Sklepu.

8. Usługodawca informuje, iż z należytą starannością wprowadził środki bezpieczeństwa, w tym środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

9. Informacje dotyczące technicznych aspektów świadczenia Usług oraz przetwarzania danych osobowych zawarte są na Portalu pod adresem: www.starsirodzice.pl

 

XVII Postanowienia końcowe.


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2013 r.

2. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu, w tym Załączników z następujących ważnych powodów:

2.1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa lub wprowadzenie zmian wynikających ze zmiany prawa (np. stawek podatku);

2.2. konieczność dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych z prowadzeniem tego rodzaju serwisów internetowych, w szczególności najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników;

2.3. konieczność dostosowania działalności Usługodawcy do zaleceń (nakazów/orzeczeń/postanowień) decyzji upoważnionego organu administracji państwowej lub samorządowej lub orzeczenia sądowego;

2.4. rozbudowę lub zmianę funkcjonalności Portalu;

2.5. wprowadzenie nowych Usług, zmianę zakresu lub charakteru Usług, zmiany warunków technicznych świadczenia Usług;

2.6. wprowadzenie odpłatności określonych Usług;

2.7. zmianę warunków prawnych, gospodarczych lub finansowych, w tym zmiana warunków mająca wpływ na zmianę wysokości lub zasad rozliczenia płatności (np. zwiększenie kosztów Usługodawcy związanych z świadczeniem danej usługi);

2.8. zmianę współpracowników lub podwykonawców, z których usług korzysta Usługodawca w związku z świadczeniem Usług (np. firm hostingowych) lub zasad współpracy z takimi podmiotami;

2.9. zmianę zakresu działalności Usługodawcy.

3. Dokonując zmiany Regulaminu Usługodawca zamieści tekst jednolity Regulaminu w Portalu.

4. Usługodawca poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na stronach Portalu oraz przesyłając jednolitą wersję Regulaminu Użytkownikowi Zarejestrowanemu na jego główny adres poczty elektronicznej zamieszczony w Koncie Indywidualnym.

5. Uważa się, iż Użytkownik Zarejestrowany wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni, od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu (poczta elektroniczna zawierać będzie wersję jednolitą Regulaminu wraz z zaznaczonymi zmianami).

6. Uważa się, iż Użytkownik korzystający z Usługi WWW wyraził zgodę na zmianę Regulaminu dokonaną podczas przeglądania przez niego Portalu, jeżeli niezwłocznie nie opuścił Serwisu.

7. Użytkownika będącego stroną Umowy Ogłoszenia lub/i umowy sprzedaży towarów zawartej w ramach Sklepu, obowiązuje Regulamin w brzmieniu z dnia zawarcia wskazanej umowy, w odniesieniu do kwestii związanych z tą umową.

8. Integralną część Regulaminu stanowi:

8.1.Załącznik nr 1 - Tabela nr 1 Zakres i Cennik Usługi Ogłoszenie;

9. Do Regulaminu znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Prawa Autorskiego, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


q-dam.net Sp. z o.o.

Kraków, dn. 05.08.2013 r.
  

Dominik Herberholz

Prezes Zarządu q-dam.net Sp z o.o.

 

Załącznik nr 1

 

Tabela nr 1 Cennik Usługi Ogłoszenia:

 

Cennik ogłoszeń:


Domy seniora

Cennik dostępny drogą elektroniczną na życzenie w zakładce KONTAKT

 

Sanatoria

Cennik dostępny drogą elektroniczną na życzenie w zakładce KONTAKT

 

Profesjonalna Opieka i Rehabilitacja


Cennik dostępny drogą elektroniczną na życzenie w zakładce KONTAKT


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Internetowy konkurs fotograficzny: Starość w Polsce

1. Organizatorem konkursu jest wydawca portalu StarsiRodzice.pl

2. Uczestnictwo

a) konkurs adresowany jest do użytkowników Internetu

b) uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne

c) do konkursu dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia autorskie

3. Celem konkursu jest ukazanie umiejętności postrzegania wymienionego tematu: Starość w Polsce

4. Zgłoszenia:

a) każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 fotografie o tematyce: Starość w Polsce

b) fotografie umieszcza się za pomocą formularza na stronie konkursowej http://konkurs.starsirodzice.pl/

c) zdjęcia należy wysłać w postaci cyfrowej JPG w rozdzielczości min. 800x600 i mieć do nich prawa autorskie

d) organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęcia  w przypadku wątpliwości dotyczących praw autorskich

5. Nagrody:
a) o wyróżnieniu zdjęć konkursowych decydują  Internauci w drodze głosowania na stronie konkursowej http://konkurs.starsirodzice.pl/

b) wyróżnione zdjęcia z największą ilością głosów są głównymi faworytami do zdobycia nagrody głównej

c) o przyznaniu nagrody głównej decyduje redakcja biorąc pod uwagę głosy Internautów oddane na stronie konkursowej.

d) nagrodą główną przyznawaną przez redakcję jest tablet Lenovo A1000L lub równoważny

e) nagrodami dla 49 uczestników z największą ilością głosów jest książka „StarsiRodzice.pl. Recepty na dobrą starość”

f) najpóźniej w ciągu 3 dni po zakończeniu Konkursu każdy Zwycięzca skontaktuje się z Organizatorem potwierdzając dane osobowe i ustalając sposób przekazania nagrody

g) w przypadku nie dostarczenia wszystkich w/w informacji w podanym terminie nagroda zwycięzcy przepada na rzecz organizatora

h) organizator może odjąć głosy zdobyte niezgodnie z zasadami fair-play lub zarządzić dogrywkę.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego zamieszczania nadesłanych prac na stronach internetowych, w mediach i publikacjach związanych z konkursem i innych publikacjach pokonkursowych,  na wystawach pokonkursowych i innych projektach organizowanych przez organizatora.

7. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac, uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na  zamieszczanie nadesłanych prac na stronach internetowych, w mediach i publikacjach związanych z konkursem i innych publikacjach pokonkursowych,  na wystawach pokonkursowych i innych projektach organizowanych przez organizatora oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z niniejszym konkursem.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich przez uczestników konkursu.

9. Terminy
- 01.09.2014 - do 05.10.2014 do godz. 23:59 - termin przyjmowania prac
- 06.10.2014 od godz. 12:00 do 31.10.2014 do godz. 23:59 – głosowanie online na stronie http://konkurs.starsirodzice.pl/
- 03.11.2014 ogłoszenie wyników; 04.11.2014 od godz. 12:00 do 16.11.2014 do godz. 23:59 dogrywka dla 10 najlepszych uczestników, którzy otrzymali największą ilość głosów Internautów; 17.11.2014 ostateczne ogłoszenie wyników

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie.

 

REGULAMIN
 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.    Organizatorem konkursu „Moi Rodzice nauczyli mnie...” zwanego dalej „Konkursem” jest:
Portal StarsiRodzice.pl
Ul. Dobrego Pasterza 48/11
31-416 Kraków
NIP: 677236 5822


Na zlecenie:
Apteki Rudolf Wojtala
ul. Warszawska 17
49-200 Grodków
NIP: 754-027-12-90
właściciela profilu Apteka internetowa i-Apteka.pl na Facebooku.

Organizator przeprowadza Konkurs na osi czasu profilu StarsiRodzice.pl na portalu Facebook.

2. Konkurs będzie trwał od 03.03 do 07.03.2014 od chwili ogłoszenia do godz 23:59.
 
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 
1.    Uczestnikiem Konkursu może byd każda osoba fizyczna, która jest: 1) osobą pełnoletnią lub 2) osobą, która ukończyła 13 lat i nie ukończyła 18 lat posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych – za zgodą przedstawiciela ustawowego.
2.    Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.

§ 3. ZASADY KONKURSU
 
1.    Zadaniem Uczestnika Konkursu jest opisowa odpowiedź na pytanie konkursowe: Moi Rodzice nauczyli mnie... Własną odpowiedź uczestnik zamieszcza na profilu StarsiRodzice.pl pod postem informującym o konkursie.
2.    Zwycięzca zostanie wybrany przez jury.
3.    Informacje o wynikach konkursu zostaną podane na stronie StarsiRodzice.pl oraz na profilu Facebook w dniu 08.03.2014.

 § 4. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest bon do apteki internetowej www.i-apteka.pl o wartości 50 zł.
2. Fundatorem nagrody jest Apteka Internetowa i-Apteka.pl (www.i-apteka.pl).
3. W celu przekazania przez Organizatora nagrody, zwycięzca Konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, zobowiązany jest przesłać w wiadomości zwrotnej do Organizatora swój adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.
4. Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez jej zwycięzcę w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania adresu wysyłki nagrody.
5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.    Konkurs  nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy przeprowadzany przez Facebook ani firmę z nim związaną.

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

3. Administratorem danych osobowych w konkursie jest:
 
Portal StarsiRodzice.pl
Ul. Dobrego Pasterza 48/11
31-416 Kraków
NIP: 677236 5822
 
4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook .

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.


 

.....................................................